Volkswagen Slovakia

ELEKTROINŠTALÁCIE LOGISTICKÉHO OPTIMALIZAČNÉHO CENTRA LOZ III. VOLKSWAGEN SLOVAKIA V BRATISLAVE

Rozsah služieb: 

• Bleskozvod a uzemnenie
• Dočasná trafostanica 1250kVA
• Staveništné rozvody
• Osvetlenie haly
• CBS
• Výroba a dodanie rozvádzačov
• Servis